Dr. Petrus Hermannus Hugenholtz (1728–1811)

Predikant in Delft; broer van mijn verre voorvader JBTh Hugenholtz (1725-1789) (generatie 8)

Petrus Hermannus Hugenholtz (1728-1811)
Petrus Hermannus Hugenholtz (1728-1811)
Petrus Hermannus Hugenholtz (1728-1811) was een jongere broer van mijn verre voorouder JBTh Hugenholtz (1725-1789) en een zoon van Friedrich Wilhelm Hugenholtz (1693-1730).
Petrus was geboren in Schüttorf, waar hij gedoopt werd op 15 december 1728. Zijn vader overleed toen hij pas 5 jaar oud was. In 1744 ging hij theologie studeren in Groningen en werd toegelaten tot de evangelische bediening door de classis Groningen op 15 april 1749, en zag hij zijn beroeping naar Hoogblokland in februari 1752 geïmprobeerd. In juli van datzelfde jaar werd hij beroepen in Hellevoetsluis, waar hij bevestigd is op 1 januari 1753 door ds. P. Boersma, predikant in Brielsch-Nieuwland met Psalm 90: 16,17; Hugenholtz hield zijn intrede over Johannes XXI: 15. Vandaar vertrok hij naar Zutphen waar hij op 8 oktober 1758 bevestigd werd door de Zutphense predikant ds. J. Wolterbeek met Lucas XIV: 23, De intrede van Hugenholtz handelde over Psalm 143: 10. Hij bedankte voor een beroeping naar Gouda in april 1764, maar hield op 20 juli 1766 met 2 Thessalonicenzen I: 11 en 12 zijn afscheidspreek in Zutphen, waarop hij op 3 augustus van dat jaar bevestigd werd in Delft door ds. J. Bertling uit Delft (met Jesaja XL: 9; intrede met Lucas IV: 17-19). Van hieruit bedankte hij voor de nominatie in Utrecht. Hij herdacht op 7 augustus 1791 zijn 25 jarig ambtsjubileum in Delft met 2 Samuel VII: 18) en verkreeg met ingang van 30 december 1805 zijn eervol emeritaat, vanwege "steeds toenemende verzwakking".

Hij trouwde 1757 in Delft met Maria Broers. Ze is ( . . . -1773). Ze is een dochter van Pieter Broers en Anna Bonen. Ze hadden 10 kinderen.

kinderen:
  1. Frederik Willem (1758-1808)
  2. Anna Maria (1759-1761)
  3. Catharina Elisabeth (1760-1764)
  4. Anna Maria (1762-1794)
  5. Hermanna (1763-1835)
  6. Catharina Elisabeth (1765-1813)
  7. Petrus (1766-1832)
  8. Suzanne Johanna (1768-1826)
  9. zoon (1769-1769)
  10. Hendrika Petronella (1770-1844)

Hij hertrouwde in Maarssen op 3 september 1776 met Alida de Jongh (1758-1794), een dochter van Jacob de Jongh en Hermina Braskamp. Hij trouwde in 1799 voor de derde keer; dit keer met met Catharina Docher (17….-7 september 1821).
In kerkelijke zaken was hij zeer kundig en hij behoorde dan ook tot het viertal waaraan de bewerking toevertrouwd was van een aanhangsel op het eerste en tweede deel van het "Kerkelijk Plakaatboek, behelzende de plakaaten, ordonantiën ende resolutiën over de kerkelijke zaken", bijeengebracht door Nic. Wiltens. Dit aanhangsel was opgenomen in het derde deel (1792). De zelfde vier verzorgden ook de uitgave van het vierde deel (1793), die de resoluties van 1735-1760 bevatte en ook van het vijfde deel (1807). Hugenholtz fungeerde als assessor van de Zuid-Hollandse synode in Schoonhoven op 7 juli 1778 en volgende dagen en opende op 5 juli 1785 met een "zeer gepaste voortreffelijke leerrede" (t: Psalm 146: 10) die te Dordrecht.
Hij overleed op 82 jarige leeftijd in Delft:
"Eene schielijke beroerte maakte een einde aan zijn leven".
Helder was zijn inzien in het Evangelie der genade Gods. 't welk hij der Gemeenten met eene mannelijke zeggenskracht predikte; levendig zyne gelove in zyne Heere Jezus Christus, teeder zijne Godsvrucht waar van een voorbeeldige levenswandel bewijs opleverde, gelijk zijn Heere hem dan ook zijn genaderijk welgevallen betoonde, in hem zijne onderscheidende Gemeenten voor velen ten wezentlijken zegen te doen strekken, en de ware achting van ieder eenen, die Gods vrucht wist te schatten, te doen bezitten.
(uit: Boekzaal der Geleerde Wereld, 1811)